Sønderup Kirke

Adresse
Sønderupvej 6, Sønderup
4200 Slagelse

Åbningstider
Kirken er åben:
Mandag – fredag 8-16
Lørdag – søndag efter aftale

Den romanske kirke, som sandsynligvis har haft apsis, er af rå og kløvede kampesten.
Kirken består af romansk kor og skib med fire gotiske tilbygninger, nemlig forlængelse af både koret og skibet, nordtårnet og våbenhuset foran syddøren.

Ældst er vistnok korets forlængelse fra begyndelsen af 1400 tallet. Det er opført af samme materiale som den romanske kirke, og den nedrevne apsis har sandsynligvis leveret en del af materialet til korets forlængelse.
Et par af de gamle hjørnekvadre kan stadig ses på sydsiden, hvor de markerer grænsen for det oprindelige kor.

Det næste byggearbejde har været indbygning af hvælv i skibet. I hvælvingens vestkappe ses et lille rebhul til klokken, der må have hængt på vestgavlen.

Skibets vestlige forlængelse er fra sidste halvdel af 1400-tallet, og omkring 1500 byggede man våbenhus foran både syddøren og norddøren. Norddøren er blændet, men kan stadig ses.
Få årtier senere har man benyttet det nordre våbenhus som underbygning for et tårn, i stedet for at bygge et tårn mod vest, som i de fleste andre kirker.

Kirken har haft kalkmalerier fra tiden kort før reformationen. De blev fundet dels i 1864 og dels i 1902, men begge gange besluttede man at overkalke dem, da de blev beskrevet som ”meget rå”.

Kirkens ejerforhold
Kirken har hørt under det Antvorskovske Rytterdistrikt indtil 1774.
Derefter kom den i privateje og hørte under Nordruplund indtil 1825, hvor denne ejendom blev solgt til Sorø Akademi, som herefter ejede kirken, indtil den gik over til selveje i 1934.

Kirkegården har mod syd en middelalderlig mur af munkesten, men der er nye mure på de øvrige sider.
På kirkegården ses gravsten over flere af kirkens præster gennem tiderne, – blandt andet Peter Falk Rønne.

Altertavlen, som blev anskaffet i 1869-70, er et maleri af Kristus, der velsigner kalken, malet af Storch, og indsat i en egetræsramme.
Før da havde kirken en altertavle, som var et maleri med to billeder i forgyldt ramme. Det var malet af Lucie Ingemann, som var gift med salmedigteren og forstander på Sorø Akademi indtil 1849, B. S. Ingemann (billedets skæbne er ukendt).
Selve alterbordet er nyt, men alterbordsforsiden af fyr er fra omkring 1600-1625.
Prædikestolen i høj-renaissance er fra 1616. De seks fag adskilles ved hjørnehermer med dyde-figurer: Klogskab med slange og spejl, Retfærd med sværd og vægt, Mådehold med kande og fad, Tro med kors, kalk og oblat, Håb med anker og fugl, Kærlighed med barn og Styrke med søjle.
Storfelterne har reliefskæringer af evangelisterne og en Præst i ornat med bibelen i hånden. I feltet under præstefiguren står H. Knud Nicolai.
Foroven i evangelistfelterne er der ved Matthæus og Marcus en helligånds due, ved Lucas et bord med krucifiks, og ved Johannes ses Kristus, der viser sig i skyerne.

Stoleværket er fra 1878-79, og særdeles velholdt.
På den øverste stol ved koret stod i 1755 på opstanderen udhugget »Anno 1633«.
Op ad sydvæggen ved orglet ses en sølvkrans i trækasse med glaslåg. Det fremgår af inskriptionen på kransens sølvbånd, at den er til ære for præsten Peter Falk Rønne, som var præst i Sønderup i perioden 1873 – 1898 og døde i 1907. Kransen er fra venner og kirkegængere med tak.
Sønderup Orgl
Sorø Akademi skænkede i 1893 et orgelharmonium til kirken. Det havde tilhørt komponisten Niels W. Gade. Det blev udskiftet i 1911 med et pibeorgel, bygget af Immanuel Starup.
Det nuværende orgel er bygget af Th. Frobenius & Sønner i 1976. Det har 7 stemmer og 1 manual og pedal.
Døbefonten af granit er romansk og udhugget af én sten.
Fadet af messing er nederlandsk arbejde fra omkring 1650. I bunden ses to mænd bærende en mægtig vindrueklase på en stang over deres skuldre og på randen en vin­drueranke.

Dåbskanden
 af messing har i dette årtusinde afløst en sort kande med guldkors. Men en gammel dåbskande af tin med en kuglerund beholder, ingen tud og en hank af læder, fæstet i to bøjler findes stadig i kirken.
Fontelåg af umalet eg fra 1582 i ungrenaissance er formet som en nisidet pyramide, og er istandsat i nyere tid.
Pengeblok
Ved syddøren findes en gammel pengeblok i træ med jernbeslag. Den er støbt fast i gulvet. På den anden side af døren hænger en ny kirkebøsse i messing, og begge anvendes stadig, når kirkegængere yder kontante bidrag.

Altersølv

Kalken har indgraveret Chr. 6.’s kronede spejlmonogram, og mestermærke fra 1733.
Ifølge præstens indberetning i 1755 var kalken »omgjort 1744, efter at den ved Tyve-Haand og Indbrud i mit Huus var bleven ilde medhandlet«.
Disken fra 1726 har et indgraveret cirkelkors, og oblatæsken af sølv har indridset årstallet 1816.
 
Alterstagerne erfra omkring 1600.

Klokkerne
Kirken har to klokker. Den største har Frederik 4.’s kronede spejlmonogram og teksten, »Ære være Gud i det høje; mig gjorde Friederich Holtzmann i København 1723«, oversat fra latin.
Den lidt mindre klokke er omstøbt af Det Anker Heegaardske Etablissement i Frederiksværk 1886 af en klokke, der er nævnt i præsteindberetningen fra 1755 som en klokke, der havde indskriften: »Sønderup Nørre Kirckes Klokke støbt af Peter Lutzen 1708«.

Korbuekrucifiks
Kirken havde tidligere et sengotiske korbuekrucifiks. Det siges at være sendt til opbevaring i Saxos Celle i Sorø sammen med et par arme til et andet krucifiks, en Maria- og en Johannes figur, som indtil 1861 hang på kirkens nordvæg.
Da Saxos Celle nu er privatbolig, er alle effekterne overdraget til ??

Præstetavler
På nordvæggen ved orglet ses to præstetavler, hvor alle Sønderup-Nordrup Pastorats præster siden reformationen i 1536 står opført.